Home / Hayvancılık / ÇKS Çiftçilerden İstenecek Bilgi ve Belgeler

ÇKS Çiftçilerden İstenecek Bilgi ve Belgeler

Kısa adı ÇKS olan çiftçi kayıt sistemine dahil olacak çiftçilerimize önemle duyurulur. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin kayıt altına alındığı veri tabanıdır.  Çiftçiler, ÇKS’ye kayıt olabilmek için istenen bilgi ve belgelerle ilçe müdürlüklerine yıl boyunca başvuruda bulunabilirler.

Çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemine en az 1 dekar alan beyan ederek kayıt olabilirler.

Çiftçiler ÇKS’ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları araziler ile başvuruda bulunduğu üretim yılı içinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan tarım arazilerinin tamamının beyan edilmesinden sorumludurlar.

Çiftçiler, başvuruları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.

Kayıt Sırasında Çiftçilerden İstenecek Bilgi ve Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi
2- Çiftçi Kayıt Formu (İlk kez müracaat eden çiftçilere bu form boş olarak verilir.)
3- T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Kimlik Fotokopisi (İlk müracaatta)
5- Tarım Arazisinin Aidiyetini Gösterir Belge

a- Tapu
Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise,
– Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti
veya
– Tarımsal arazi tapu kayıtları il/ilçe tapu sicil müdürlüklerinde elektronik ortama aktarılmış ise, yetkili tarafından imzalanmış güncel tarih ve mühür taşıyan onaylı bilgisayar çıktısı şeklindeki tapu kayıt örnekleri
Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda;
– Tapu sureti ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı Muvafakatname-1
Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda;
– Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu Muvafakatname-1’e sahip olmaması durumunda, vereceği noter onaylı tek taraflı Taahhütname
İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise;
– Tapu sureti ile birlikte maliklerin onaylarının bulunduğu Muvafakatname-2
Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise,
-Kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti ile birlikte Kira Sözleşmesi
-Kiralık arazilerin toplamı 100 dekarın üzerindeyse noter onaylı kira sözleşmesi istenir.
** MUHTAR VE AZALAR TARAFINDAN ONAYLANAN SÖZLEŞMELER KÖYLERDE KÖY KARAR DEFTERİNE KAYIT EDİLİR!
MAHALLELERDE MUHTAR TARAFINDAN LİSTELENİR!!
Tarım arazisi Köy Tüzel Kişiliğine ait ise,
– Tarım arazisinin köye ait olduğunu gösterir onaylı tapu sureti le birlikte muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi
Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise,
– Tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya malmüdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi
Tarım arazisinin maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış ise;
-İntikal işlemlerinin yaptırılması ve intikali gösterir tapu belgesi
İntikal işlemlerinin yaptırılması gerekli olup,
VERASET İLAMI kabul edilmez!
Davaya konu tarım arazilerinin tapu kayıtları alınamayacağından söz konusu araziler için müracaat edilemez.
Kayıtlara Dahil Edilemeyecek

İlgili  KOSGEB Faizsiz Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Kişi ve Araziler ise;

1- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7. maddesinde istenen belgelerle başvuru yapmayan çiftçiler
2- Mülkiyeti Kamulaştırılan Araziler
3- Sahibi Ölmüş ve Mirasçıları Bulunmayan Tarım Arazileri
4- Tapudaki Vasfı Tarım Arazisi Olmayan Arsa, Çalılık, Kayalık, Taşlık, Ham Toprak ve Benzeri Araziler
Yararlanma Hakkı
Çiftçilerin ve Arazilerinin Sadece Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı olması,
Çiftçi Kayıt Sistemine Bağlı Olarak Yapılabilecek Uygulamaların Diğer Şartlarını Yerine Getirmeksizin
Bu Uygulamalardan Yararlanma Hakkı Doğurmaz
Çiftçi Kayıt Sistemine Bağlı
Tarımsal Destekler
Yem Bitkileri Desteği
Desteğe Tabi Ürünler
Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla,
Çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga (80 TL/da, yapay çayır mera
Tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ (30 TL/da), macar fiği (30 TL/da), burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı,
Silajlık olarak; mısır silajı ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkileri silajları.
Müracaatlar
Yem Bitkisi Desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe ile müracaat ederler. Hasattan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz!!
Tek yıllık yem bitkilerinde; %50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır!!
Desteklenecek toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır.
Her köy için müracaat tarihleri İlçe Tahkim Komisyonu Kararı ile belirlenmiş olup, muhtarlıklara bildirilmiştir. Belirtilen tarihler dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

Destekleme Kapsamı Dışında Kalan Üreticiler

1- Belirtilen hükümlere uymayan,
2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden,
3- Meyve bahçesi veya ağaçlandırma yapılan alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştiren,
4- Yem bitkisi ekilişlerini taneye bırakan,
5- Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyen,
6- Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan.

İlgili  Hayvan Kredisi Nedir? Hayvan Kredisi Veren Bankalar

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği (MGTAD)

Temel Şartlar

Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere MGTAD ödemesi yapılmaz.
Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim yapılan veya üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılan araziler MGTA Desteğinden faydalandırılır.

ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre desteklemesinden yararlanabilmesi için toprak analizi yaptırılması zorunludur.

Toprak Analizi Desteğinden faydalanabilmek için ÇKS’de kayıtlı her bir parsele ayrı olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılmalıdır.

Mazot Desteği 3,25 TL/da, Gübre Desteği 4,25 TL/da ve Toprak Analizi Desteği 2,50 TL/da’dır.

Müracaatlar

Her köy için müracaat tarihleri İlçe Tahkim Komisyonu Kararı ile belirlenmiş olup, muhtarlıklara bildirilmiştir. Belirtilen tarihler öncesinde müracaat kabul edilmeyecektir.

Yıl içerisinde toprak analizi yaptıran çiftçilerimizin belgeleri süresi içerisinde ibrazı halinde dosyalarına eklenerek destekten faydalandırılacaktır.

Destekleme Kapsamı Dışında Kalan Üreticiler

1-ÇKS’ye kayıtlı olmayan veya süresi içinde bilgilerini güncellemeyen
2- İstenen belgelerle birlikte süresi içerisinde başvuru yapmayan
3- Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan.

Destekleme Kapsamı Dışında Kalan Araziler

1-ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler,
2- Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim veya toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler,
3- Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler.

İlgili  Hayvan Kredisi Nedir? Hayvan Kredisi Veren Bankalar

Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteği

Temel Şartlar

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza (kanola), aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları bitkisel üretim faaliyetinde kullanan ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere yapılır.
Buğday 5,00 TL/da; arpa, tritikale 3,50 TL/da; korunga, fiğ 3,00 TL/da

Müracaatlar

Tohum ekimini takiben aşağıdaki belgelerle birlikte..
1-Başvuru Dilekçesi,
2-Talep Formu,
3-Tohumluk satış faturası, (Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı üretim sezonuna uygun olmalıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk ………………… tarih ve …………….. no’ lu sertifikaya aittir.” ifadesi yazılarak tasdik edilecektir.)
4-Tohumluk sertifikası fotokopisi,
5-Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.

Hububat Prim Desteği

Temel Şartlar

Desteklemelerden; çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği tespit edilen üreticiler yararlanır.

Bir önceki yazımız olan HSBC Çalışma Saatleri 2019 başlıklı makalemizde hsbc kaçta açılıyor, hsbc kaçta kapanıyor ve hsbc mesai saatleri hakkında bilgiler verilmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

About kredi

Kredi, finans ve bankacılık sektöründe insanların bilmedikleri önemli unsurları paylaşarak bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir